Een goede basis voor later

Een goede basis voor later

Spreken, luisteren, woordenschat en letterkennis

In de kleutergroepen werken we met behulp van thema's die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Op deze manier brengen we kennis en vaardigheden over. Spelend leren speelt hierbij een belangrijke rol. Er is veel aandacht voor de taalontwikkeling van de kinderen. De onderdelen spreken, luisteren, het vergroten van de woordenschat en het stimuleren van letterkennis komen afwisselend aan bod.
Daarnaast  bieden wij de kinderen een goede basis aan rekenvaardigheden, werken we aan de grove en fijne motoriek en is er aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen.
Door middel van spel, kringmomenten, muziek, ontwikkelingsmateriaal en allerlei creatieve opdrachten komen de kinderen  steeds een stapje verder in hun ontwikkeling.
We volgen de ontwikkeling van de kinderen in groep 1 en 2 in het leerlingvolgsysteem BOSOS. U wordt via oudergesprekken op de hoogte gehouden van deze ontwikkeling. 
Vanaf groep 2 ontvangen de leerlingen een rapport.

Taal

Op de Theo Thijssenschool werken we met de methode "Taal Actief". Voor groep 3 maken we gebruik van de taal/leesmethode "Veilig leren lezen". Deze vormt de basis van de taal/leesontwikkeling. De spelling krijgt bij ons extra aandacht, doordat we gebruik maken van "woordpakketten" behorende bij de methode "Taal Actief ". Het woordpakket biedt de mogelijkheid om woorden foutloos te leren schrijven. Verwerking van de taallessen gebeurt afwisselend op de tablet of in het schrift. De leerlingen houden boekbesprekingen en spreekbeurten. Op deze manier wordt spreken voor een groep een natuurlijke zaak. In de bovenbouw wordt de taalontwikkeling uitgebreid met ontleden, werkwoordsvorming, studerend- en begrijpend lezen (vanaf groep 4) en het maken van werkstukken. Woordenschatuitbreiding vindt plaats volgens de methode "Met Woorden In De Weer". 

Rekenen

Wij werken met de methode "Alles Telt" voor groep 3 t/m 8. Deze methode gaat uit van het ontdekkend en realistisch leren rekenen: 

In de onderbouw komt aan de orde:

  • getalbegrip
  • optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen
  • hoofdrekenen en cijferen
  • meten, meetkunde, geld, tijd, tabellen en grafieken en wegen
In de bovenbouw komt aan de orde:
  •  hoofdrekenen en cijferen,
  •  tabellen, grafieken, breuken, procenten en verhoudingen
  • getalkennis
  • meten (oppervlakte, gewicht en inhoud)
  • wiskundige onderwerpen (bouwen, draaien, spiegelen)

Lezen

In de kleutergroepen wordt de basis gelegd om te leren lezen. Dit noemen we het voorbereidend lezen. Verschillende activiteiten worden gedaan om het visuele (de ogen) en het auditieve (de oren) te oefenen. De leerkracht probeert met voorlezen, de leeshoek en prentenboeken de kinderen te interesseren voor boeken. Een belangrijk onderwerp in de kleutergroepen is de ontluikende geletterdheid. Op speelse wijze worden de kinderen met letters, woorden en zinnen in contact gebracht, zodat de overgang naar het leren lezen in groep 3 soepel zal verlopen.

In de groepen 1 en 2 werken wij met "Schatkist". Met deze methode wordt een aantrekkelijk en beredeneerd aanbod op de gebieden mondelinge taal, woordenschat, beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, wereldoriëntatie, kunstzinnige oriëntatie en motorische ontwikkeling geboden. 

Schrijven

Dit schooljaar is gestart met de vernieuwde versie van de schrijfmethode "Pennenstreken". Deze methode sluit aan op de methode "Veilig Leren Lezen" van groep 3. Schrijfonderwijs draagt er toe bij dat leerlingen een duidelijk leesbaar, verzorgd en vlot handschrift krijgen. Vanaf groep 1 wordt veel aandacht besteed aan het trainen van de schrijfvoorwaarden, waaronder de fijne motoriek, oog-handcoördinatie, nauwkeurige waarneming en een goede pengreep en schrijfhouding.

In groep 1 en 2 wordt gewerkt met een schrijfcircuit. Tot en met groep 8 wordt aandacht geschonken aan het schrijfonderwijs. Voor leerlingen die moeite hebben met vlot en leesbaar schrijven zijn er oefenboeken en kan worden gekozen voor blokschrift.